15.2.1.15. RemoteServerList_t

typedef std::list<RemoteServerAttributes> rtps::fastdds::eprosima::RemoteServerList_t