15.2.2.14.3. PropertySeq

typedef std::vector<Property> rtps::fastrtps::eprosima::PropertySeq