17.2.2.14.3. PropertySeq

typedef std::vector<Property> eprosima::fastrtps::rtps::PropertySeq