17.2.1.15. RemoteServerList_t

typedef std::list<RemoteServerAttributes> eprosima::fastdds::rtps::RemoteServerList_t