18.2.3.16.3. PropertySeq

typedef std::vector<Property> eprosima::fastrtps::rtps::PropertySeq