18.2.1.16. RemoteServerList_t

typedef std::list<RemoteServerAttributes> eprosima::fastdds::rtps::RemoteServerList_t